-
1 .    استعداد تحصیلی
2 .    بانک تست زبان عمومی
3 .    مجموعه تست استعداد تحصیلی (علوم انسانی و علوم پایه)
4 .    زبان عمومی ( تولیمو )
5 .    اصول یاد گیری
6 .    آمار و روش تحقیق
7 .    روش ها وفنون تدریس
8 .    اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
9 .    واژگان زبان عمومی 2020


قیمت : 676,000 574,600 تومان                               تعداد :