-
1 .    استعداد تحصیلی
2 .    بانک تست زبان عمومی
3 .    مجموعه تست استعداد تحصیلی (علوم انسانی و علوم پایه)
4 .    زبان عمومی ( تولیمو )
5 .    اصول روزنامه نگاری
6 .    آمار و روش تحقیق ارتباطات
7 .    مفاهیم و نظریه های ارتباطات جمعی
8 .    نظریه و مفاهیم ارتباطات در روابط عمومی،روزنامه
9 .    واژگان زبان عمومی 2020


قیمت : 634,000 تومان                               تعداد :