برنامه زمان بندی آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد 98

 

آزمون های ارشد 1398

ردیف

تاریخ

روز

نوع آزمون

بودجه

شرح و رویکرد

1

از 1 خرداد 98 همزمان ثبت نام

اینترنتی

100%

تعیین سطح اینترنتی

2

1398/09/23

جمعه

حضوری

اول 25%

آموزشی

3

1398/10/14

جمعه

حضوری

دوم 25%

آموزشی

4

1398/11/05

جمعه

حضوری

سوم 25%

آموزشی

5

1398/11/26

جمعه

حضوری

چهارم 25%

آموزشی

6

1398/12/10

جمعه

حضوری

اول50%

سنجشی

7

1398/12/24

جمعه

حضوری

دوم 50%

سنجشی

8

1399/01/23

جمعه

حضوری

100%

جامع

9

1399/01/30

جمعه

حضوری

100%

جامع شبیه سازی

قیمت پکیج 8 مرحله آزمون های ارشد:850هزار تومان

 قیمت : 850,000 680,000 تومان                               تعداد :