مولف : دکتر احمدرضا مدرسی 

ایمان داریم که هر تغییر و تحول بزرگی در مسیر زندگی بدون تحول معرفت و نگرش میسر نخواهد بود. پس بیایید با اندیشه توکل، تفکر، تلاش و تحمل در توسعه دنیای فکریمان برای نیل به آرامش و آسایش توأمان
اولین گام را برداریم. چون همگی یقین داریم دانایی، توانایی می آورد.

کتاب حاضر شامل 2 بخش می باشد .بخش اول : شامل سیزده درس + ضمائم بخش دوم : شامل فهده درس و همچنین تست های کنکور 96 تا 98 به همراه پاسخ تشریحی می باشد .


قیمت : 79,000 تومان                               تعداد :

فهرست مطالب کتاب شامل :

بخش اول: مدیریت استراتژیک 

بخش دوم: سازمانهای استراتژی محور

تست کنکور سراسری سالهای 96 تا 98 به همراه پاسخ تشریحی