شامل :

گرایش حقوق عمومی : حقوق اداری 
حقوق اساسی

کلیه گرایشها : متون حقوقی
متون فقه


قیمت : 15,000 تومان                               تعداد :
این کتاب برای سه دسته از داوطلبین قابل استفاده می باشد:

1-   داوطلبینی که مطالب درسی را خوب و دقیق مطالعه کرده اند ولی مطالب را فراموش میکنند.

2-   داوطلبینی که برخی مطالب درسی را مطالعه کرده اند و به مطالعه همه مباحث نرسیده اند.

3-   داوطلبینی که تازه شروع به مطالعه کرده اند و می خواهند گزیده خوانی کرده و از زمان موجود بهترین استفاده را نمایند.

این کتاب ها بهترین منبع جهت خلاصه خوانی و مرور مطالب می باشد. توصیه ما به شما این است که با توجه به راحتی حمل و نقل این کتابها،این کتاب را همیشه به همراه داشته باشید.

از فرصت های بوجود آمده در بین مسیر،داخل تاکسی و اتوبوس،فاصله بین کلاس ها و ... به خوبی استفاده کنید.

با مرور مطالب کتاب های کوچک و تست زنی به راحتی به حد تسلط در مباحث می رسید.