خرید منابع زبان و ادبیات فارسی

پک ارشد زبان و ادبیات فارسی
قیمت : 2,562,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,177,700 تومان
زبان تخصصی ادبیات فارسی
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
عربی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
نثر فارسی
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
نظم فارسی
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
کلیات مسائل ادبی
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان