خرید منابع زبان و ادبیات فارسی

پک ارشد زبان و ادبیات فارسی
قیمت : 2,136,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,922,400 تومان
زبان تخصصی ادبیات فارسی
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
عربی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
نثر فارسی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
نظم فارسی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
کلیات مسائل ادبی
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
whatsapp logo instagram logo