خرید منابع علوم جغرافیایی

پک ارشد آب و هوا شناسی
قیمت : 1,735,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,474,750 تومان
پک ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین
قیمت : 1,723,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,464,550 تومان
پک ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
قیمت : 1,412,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,200,200 تومان
پک ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت : 1,735,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,474,750 تومان
پک ارشد ژئومورفولوژی
قیمت : 1,735,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,474,750 تومان
پک ارشد طبیعت گردی و گردشگری
قیمت : 2,010,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,708,500 تومان
پک ارشد مخاطرات محیطی
قیمت : 1,735,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,474,750 تومان
آب و هواشناسی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
برنامه ریزی شهری
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
برنامه ریزی ناحیه ای روستایی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
جغرافیای شهری (مبانی و ایران )
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
زبان تخصصی جغرافیا
قیمت : 251,000 تومان
با 5 % تخفیف : 238,450 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
ژئومورفولوژی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
فلسفه جغرافیا
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
مبانی جغرافیای انسانی ، جغرافیای جمعیت
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
whatsapp logo instagram logo