خرید منابع کارشناسی ارشد اقتصاد

پک ارشد اقتصاد کلیه گرایش ها
قیمت : 4,127,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,714,300 تومان
2100 تست اقتصاد خرد
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
آمار
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
اقتصاد اسلامی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
اقتصاد بخش عمومی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
اقتصاد خرد
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
اقتصاد کلان
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
پول و بانکداری
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
تجارت بین الملل
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
ریاضی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
زبان تخصصی اقتصاد
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
مالیه بین الملل
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
کتاب 8 آزمون علوم اقتصادی
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
whatsapp logo instagram logo