خرید منابع ارشد تربیت بدنی

پک ارشد تربیت بدنی
قیمت : 2,661,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,394,900 تومان
آمار،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
حرکت شناسی و بیو مکانیک ورزشی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
رشد حرکتی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
زبان تخصصی تربیت بدنی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
یادگیری حرکتی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
whatsapp logo instagram logo