خرید منابع ارشد تربیت بدنی

پک ارشد تربیت بدنی
قیمت : 3,411,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,899,350 تومان
آمار،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
حرکت شناسی و بیو مکانیک ورزشی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
رشد حرکتی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
زبان تخصصی تربیت بدنی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی
قیمت : 383,000 تومان
با 5 % تخفیف : 363,850 تومان
یادگیری حرکتی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان