خرید منابع علوم تربیتی 1

پک ارشد آموزش بزرگسالان
قیمت : 3,735,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,174,750 تومان
پک ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
قیمت : 3,892,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,308,200 تومان
پک ارشد برنامه ریزی درسی
قیمت : 3,912,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,325,200 تومان
پک ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
قیمت : 3,445,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,928,250 تومان
پک ارشد تحقیقات آموزشی
قیمت : 2,787,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,368,950 تومان
پک ارشد تکنولوژی آموزشی
قیمت : 3,493,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,969,050 تومان
پک ارشد مدیریت آموزشی
قیمت : 3,974,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,377,900 تومان
پک ارشد مدیریت و برنامه ­ریزی آموزش عالی
قیمت : 3,852,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,274,200 تومان
تعلیم و تربیت اسلامی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
تکنولوژی آموزشی
قیمت : 371,000 تومان
با 5 % تخفیف : 352,450 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 371,000 تومان
با 5 % تخفیف : 352,450 تومان
روش ها و فنون تدریس
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
زبان تخصصی علوم تربیتی 1
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
مدیریت آموزشی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
قیمت : 383,000 تومان
با 5 % تخفیف : 363,850 تومان
نظارت و راهنمایی
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
کتاب 8 آزمون علوم تربیتی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان