خرید منابع علوم تربیتی 2

پک ارشد آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت : 2,552,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,296,800 تومان
پک ارشد آموزش و پرورش دبستان و پیش دبستانی
قیمت : 2,552,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,296,800 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
روانشناسی رشد
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
روش ها و فنون تدریس
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
زبان تخصصی علوم تربیتی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
whatsapp logo instagram logo