خرید منابع علوم تربیتی 2

پک ارشد آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت : 3,064,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,604,400 تومان
پک ارشد آموزش و پرورش دبستان و پیش دبستانی
قیمت : 3,064,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,604,400 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
روانشناسی رشد
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
روش ها و فنون تدریس
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
زبان تخصصی علوم تربیتی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان