خرید منابع مجموعه زبان انگلیسی

پک ارشد آموزش زبان انگلیسی
قیمت : 1,885,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,696,500 تومان
پک ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
قیمت : 1,656,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,490,400 تومان
پک ارشد مترجمی زبان انگلیسی
قیمت : 1,814,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,632,600 تومان
آزمون سازی - گرایش آموزش زبان
قیمت : 309,000 تومان
با 5 % تخفیف : 293,550 تومان
اصول و مبانی نظری ترجمه -گرایش مترجمی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
بررسی مقابله ای-گرایش مترجمی
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
روش تدریس - گرایش آموزش زبان
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
زبان تخصصی جلد 2 مجموعه زبان انگلیسی
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
زبان تخصصی جلد 1 مجموعه زبان انگلیسی
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
زبان شناسی انگلیسی- گرایش آموزش زبان
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان شناسی -گرایش مترجمی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
زبان عمومی - مجموعه زبان
قیمت : 489,000 تومان
با 5 % تخفیف : 464,550 تومان
مهارت ترجمه-گرایش مترجمی
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
کتاب 8 آزمون زبان انگلیسی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo