خرید منابع مجموعه زبان انگلیسی

پک ارشد آموزش زبان انگلیسی
قیمت : 2,263,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,923,550 تومان
پک ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
قیمت : 1,988,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,689,800 تومان
پک ارشد مترجمی زبان انگلیسی
قیمت : 2,178,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,851,300 تومان
آزمون سازی - گرایش آموزش زبان
قیمت : 371,000 تومان
با 5 % تخفیف : 352,450 تومان
اصول و مبانی نظری ترجمه -گرایش مترجمی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بررسی مقابله ای-گرایش مترجمی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
روش تدریس - گرایش آموزش زبان
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
زبان تخصصی جلد 2 مجموعه زبان انگلیسی
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
زبان تخصصی جلد 1 مجموعه زبان انگلیسی
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
زبان شناسی انگلیسی- گرایش آموزش زبان
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
زبان شناسی -گرایش مترجمی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
زبان عمومی - مجموعه زبان
قیمت : 587,000 تومان
با 5 % تخفیف : 557,650 تومان
مهارت ترجمه-گرایش مترجمی
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
کتاب 8 آزمون زبان انگلیسی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
whatsapp logo instagram logo