خرید منابع کارشناسی ارشد حقوق

پک ارشد کتاب حقوق خصوصی
قیمت : 1,975,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,777,500 تومان
پک ارشد حقوق تجارت بین الملل
قیمت : 1,745,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,570,500 تومان
پک ارشد حقوق جزا
قیمت : 1,366,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,229,400 تومان
پک ارشد کتاب حقوق بشر
قیمت : 1,176,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,058,400 تومان
پک ارشد کتاب حقوق بین الملل
قیمت : 927,000 تومان
با 10 % تخفیف : 834,300 تومان
پک ارشد کتاب حقوق عمومی
قیمت : 1,625,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,462,500 تومان
پک ارشد کتاب حقوق مالکیت فکری
قیمت : 1,536,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,382,400 تومان
پک ارشد کتاب حقوق محیط زیست
قیمت : 1,316,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,184,400 تومان
آئین دادرسی مدنی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
حقوق اداری
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
حقوق اساسی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
حقوق بین الملل خصوصی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
حقوق بین الملل عمومی
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
حقوق تجارت
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
حقوق جزای اختصاصی
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
حقوق جزای عمومی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
حقوق مدنی
قیمت : 499,000 تومان
با 5 % تخفیف : 474,050 تومان
حقوق مدنی (تعهدات )
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
متون حقوق به زبان خارجی
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
متون فقه
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
whatsapp logo instagram logo