خرید منابع کارشناسی ارشد حقوق

پک ارشد کتاب حقوق خصوصی
قیمت : 2,371,000 تومان
با 16 % تخفیف : 1,991,640 تومان
پک ارشد حقوق تجارت بین الملل
قیمت : 2,095,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,780,750 تومان
پک ارشد حقوق جزا
قیمت : 1,640,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,394,000 تومان
پک ارشد کتاب حقوق بشر
قیمت : 1,412,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,200,200 تومان
پک ارشد کتاب حقوق بین الملل
قیمت : 1,113,000 تومان
با 15 % تخفیف : 946,050 تومان
پک ارشد کتاب حقوق عمومی
قیمت : 1,951,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,658,350 تومان
پک ارشد کتاب حقوق مالکیت فکری
قیمت : 1,844,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,567,400 تومان
پک ارشد کتاب حقوق محیط زیست
قیمت : 1,580,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,343,000 تومان
آئین دادرسی مدنی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
حقوق اداری
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
حقوق اساسی
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
حقوق بین الملل خصوصی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
حقوق بین الملل عمومی
قیمت : 382,000 تومان
با 5 % تخفیف : 362,900 تومان
حقوق تجارت
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
حقوق جزای اختصاصی
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
حقوق جزای عمومی
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
حقوق مدنی
قیمت : 599,000 تومان
با 5 % تخفیف : 569,050 تومان
حقوق مدنی (تعهدات )
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
متون حقوق به زبان خارجی
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
متون فقه
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
whatsapp logo instagram logo