خرید منابع ارشد علوم سیاسی

پک ارشد اندیشه سیاسی در اسلام
قیمت : 2,700,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,430,000 تومان
پک ارشد روابط بین الملل
قیمت : 2,461,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,214,900 تومان
پک ارشد سازمان های بین المللی
قیمت : 2,013,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,811,700 تومان
پک ارشد علوم سیاسی
قیمت : 2,411,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,169,900 تومان
پک ارشد مطالعات منطقه ای
قیمت : 1,697,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,527,300 تومان
حقوق بین الملل عمومی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
اندیشه های سیاسی اسلام و ایران
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
اندیشه های سیاسی غرب
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
تاریخ روابط بین الملل
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
تحولات سیاسی اجتماعی ایران
قیمت : 209,000 تومان
با 5 % تخفیف : 198,550 تومان
جامعه شناسی سیاسی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
جهان سوم و مسائل آن
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
روش تحقیق
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
زبان تخصصی علوم سیاسی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
سازمان های بین الملل
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
مبانی علم سیاست
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
نظامهای سیاسی
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
whatsapp logo instagram logo