خرید منابع ارشد علوم سیاسی

پک ارشد اندیشه سیاسی در اسلام
قیمت : 3,242,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,755,700 تومان
پک ارشد روابط بین الملل
قیمت : 2,955,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,511,750 تومان
پک ارشد سازمان های بین المللی
قیمت : 2,417,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,054,450 تومان
پک ارشد علوم سیاسی
قیمت : 2,895,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,460,750 تومان
پک ارشد مطالعات منطقه ای
قیمت : 2,034,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,728,900 تومان
حقوق بین الملل عمومی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
اندیشه های سیاسی اسلام و ایران
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
اندیشه های سیاسی غرب
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
تاریخ روابط بین الملل
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
تحولات سیاسی اجتماعی ایران
قیمت : 251,000 تومان
با 5 % تخفیف : 238,450 تومان
جامعه شناسی سیاسی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
جهان سوم و مسائل آن
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
روش تحقیق
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
زبان تخصصی علوم سیاسی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
سازمان های بین الملل
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
مبانی علم سیاست
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
نظامهای سیاسی
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان