روانشناسی 1
1 آمار و روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد آزادفر | روز و ساعت:جمعه 18- 14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 520,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 علم‌النفس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 25 ساعت  | نام استاد: استادخزایی | روز و ساعت:شنبه 14-11
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 320,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد وطن خواه | روز و ساعت: دوشنبه 15-12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 520,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 روانشناسی رشد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد وطن خواه | روز و ساعت: دوشنبه 18 - 15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 390,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 روانشناسی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد خزایی | روز و ساعت: شنبه 17- 14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 390,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 روانشناسی بالینی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد خزایی | روز و ساعت: شنبه20-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 520,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد مرتضوی | روز و ساعت: دوشنبه 12-9
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 520,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
8 زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد آزادفر | روز و ساعت: جمعه 13- 10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.
قیمت : 390,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 آمار و روش تحقیق
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت  | نام استاد: استاد حبیبی | روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 720,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 علم‌النفس
------------------------------------------------------
گروه 1 | 25 ساعت  | نام استاد: دکتر اخلاقی فر | روز و ساعت: جمعه 14 - 11
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 325,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: استاد پیری | روز و ساعت: پنجشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روانشناسی رشد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت: جمعه 17 - 14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 420,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 روانشناسی بالینی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 52 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی - استاد جلالی| روز و ساعت: پنج شنبه 13-9
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 728,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد پیری | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: استاد نادری | روز و ساعت: جمعه 11 - 8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 روانشناسی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر همتی | روز و ساعت: جمعه 20 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 390,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
9 روانشناسی تربیتی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت | نام استاد: استاد شاکری| روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد.
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 420,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
10 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا| روز و ساعت: یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21-18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد