خرید منابع ارشد روانشناسی

پک ارشد بالینی کودک و نوجوان
قیمت : 3,061,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,601,850 تومان
پک ارشد روانسنجی
قیمت : 2,061,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,751,850 تومان
پک ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
قیمت : 2,467,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,096,950 تومان
پک ارشد روانشناسی اسلامی
قیمت : 2,407,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,045,950 تومان
پک ارشد روانشناسی بالینی
قیمت : 4,168,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,542,800 تومان
پک ارشد روانشناسی تربیتی
قیمت : 1,695,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,440,750 تومان
پک ارشد روانشناسی عمومی
قیمت : 3,588,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,049,800 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بانک تست آسیب شناسی روانی
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
بانک تست روانشناس جلد 1
قیمت : 449,000 تومان
با 5 % تخفیف : 426,550 تومان
بانک تست روانشناسی جلد 2
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست روانشناسی رشد
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
روانشناسی بالینی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
روانشناسی رشد
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
روانشناسی عمومی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
روانشناسی مرضی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
زبان تخصصی روانشناسی
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
علم النفس از دیدگاه دانشمندان
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
کتاب 8 آزمون
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
کودکان استثنایی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
whatsapp logo instagram logo