خرید منابع ارشد روانشناسی

پک ارشد بالینی کودک و نوجوان
قیمت : 3,595,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,055,750 تومان
پک ارشد روانسنجی
قیمت : 2,361,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,006,850 تومان
پک ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
قیمت : 2,841,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,414,850 تومان
پک ارشد روانشناسی اسلامی
قیمت : 3,088,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,624,800 تومان
پک ارشد روانشناسی بالینی
قیمت : 4,356,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,702,600 تومان
پک ارشد روانشناسی تربیتی
قیمت : 2,433,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,068,050 تومان
پک ارشد روانشناسی عمومی
قیمت : 4,248,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,610,800 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
بانک تست آسیب شناسی روانی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
بانک تست روانشناسی رشد
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
بانک کنکور روانشناسی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
روانشناسی بالینی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 371,000 تومان
با 5 % تخفیف : 352,450 تومان
روانشناسی رشد
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
روانشناسی عمومی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
روانشناسی مرضی
قیمت : 503,000 تومان
با 5 % تخفیف : 477,850 تومان
زبان تخصصی روانشناسی
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
علم النفس از دیدگاه دانشمندان
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
کودکان استثنایی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان