خرید منابع کارشناسی ارشد مشاوره

پک ارشد مشاوره
قیمت : 3,534,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,003,900 تومان
آمار و روش های تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
روانشناسی شخصیت
قیمت : 360,000 تومان
با 5 % تخفیف : 342,000 تومان
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
زبان تخصصی (روانشناسی 2)
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
مبانی مشاوره و راهنمایی
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
نظریه های مشاوره و روان درمانی
قیمت : 371,000 تومان
با 5 % تخفیف : 352,450 تومان
کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
کتاب 8 آزمون مجموعه مشاوره
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo