خرید منابع ارشد ارتباطات اجتماعی

پک ارشد ارتباطات اجتماعی
قیمت : 2,104,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,893,600 تومان
پک ارشد ارتباطات فرهنگی
قیمت : 2,104,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,893,600 تومان
پک ارشد فرهنگی و رسانه
قیمت : 2,104,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,893,600 تومان
پک ارشد مدیریت رسانه
قیمت : 1,496,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,346,400 تومان
اصول روزنامه نگاری
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
زبان تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
مبانی کلی ارتباط جمعی
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
کاربرد آماروروش تحقیق
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
whatsapp logo instagram logo