خرید منابع ارشد ارتباطات اجتماعی

پک ارشد ارتباطات اجتماعی
قیمت : 2,526,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,147,100 تومان
پک ارشد ارتباطات فرهنگی
قیمت : 2,526,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,147,100 تومان
پک ارشد فرهنگی و رسانه
قیمت : 2,526,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,147,100 تومان
پک ارشد مدیریت رسانه
قیمت : 2,311,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,964,350 تومان
اصول روزنامه نگاری
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان
تئوری مدیریت(مبانی سازمان و مدیریت)
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
زبان تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
مبانی کلی ارتباط جمعی
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
کاربرد آماروروش تحقیق
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان