خرید منابع مدیریت MBA
1 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 72 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنجشنبه و جمعه 17:00 - 13:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 GMAT
------------------------------------------------------
گروه 1 | 68ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت: پنج شنبه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 زبان ویژه MBA
------------------------------------------------------
گروه 1 | 52 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت:جمعه 21:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 ریاضی پایه
 
------------------------------------------------------
گروه 1 | 20 ساعت | نام استاد: استاد حاجی صفری| روز و ساعت: جمعه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
 
قیمت : 250,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 GMAT
 
------------------------------------------------------
گروه 1 | 70 ساعت | نام استاد: مروج | روز و ساعت: پنج شنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
 
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان ویژه MBA
 
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت | نام استاد: دکتر فتحی | روز و ساعت: جمعه 12- 8

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
 
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 96 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13

گروه 2 | 96 ساعت  | نام استاد: دکتر رضاپور | روز و ساعت: جمعه 17 - 13

گروه 1| 96 ساعت  | نام استاد: دکتر آقاسی| روز و ساعت: پنجشنبه 17-12/45

گروه 2 | 96 ساعت  | نام استاد: دکتر آقاسی | روز و ساعت: جمعه17-12/45

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,350,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد