خرید منابع مجموعه شیمی

پک ارشد شیمی کلیه گرایش ها
قیمت : 2,740,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,329,000 تومان
زبان تخصصی مجموعه شیمی
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
شیمی آلی
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
شیمی تجزیه 1 و 2
قیمت : 383,000 تومان
با 5 % تخفیف : 363,850 تومان
شیمی تجزیه دستگاهی
قیمت : 251,000 تومان
با 5 % تخفیف : 238,450 تومان
شیمی فیزیک
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
شیمی معدنی
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
کتاب هشت آزمون (مجموعه شیمی )
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان