خرید منابع مهندسی صنایع
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا| روز و ساعت: یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رحیمی    | روز و ساعت: سه شنبه 21-18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 94 ساعت | نام استاد: دکترآقاسی | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه 21-17
گروه 2 | 94 ساعت | نام استاد:دکتر رضاپور  | روز و ساعت: پنج شنبه و جمعه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 940,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 اقتصاد عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 64 ساعت | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد.
گروه 2 | 64 ساعت | نام استاد:استاد گرگانی | روز و ساعت: سه شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 704,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 اصول مدیریت و تئوری سازمان
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت | نام استاد: دکتر مدرسی| روز و ساعت: چهارشنبه 21-17
گروه 2 | 60 ساعت | نام استاد:استاد نظام | روز و ساعت: جمعه 20-16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 660,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 احتمالات و آمار مهندسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 130 ساعت | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد.
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می گردد.
قیمت : 1,170,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 تحقیق در عملیات 1و2
------------------------------------------------------
گروه 1 | 130 ساعت | نام استاد: استاد مدعو  | روز و ساعت: متعاقبا اعلام خواهد شد. 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 1,170,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد