خرید منابع مهندسی عمران
1 جامدات (مقاومت مصالح + تحلیل سازه)
------------------------------------------------------
گروه 1 | 5+ 100 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: شنبه و یک شنبه 21 - 16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 550,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 مکانیک خاک و پی + زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1   | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت: شنبه 15 - 10
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 550,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت  | نام استاد:  دکتر رحیمی | روز و ساعت: سه شنبه 21 -18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی عمومی

------------------------------------------------------
گروه 1 | 94 ساعت | نام استاد: دکتر آقاسی | روز و ساعت: سه شنبه و چهارشنبه 21-17
گروه 2 | 94 ساعت  | نام استاد:  دکتر رضاپور | روز و ساعت: پنج شنبه و جمعه 21 -17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.

قیمت : 940,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 معادلات دیفرانسیل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر شادلو | روز و ساعت: سه شنبه 17-15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 فولاد و بتن (ویژه تابستان)+زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 70+10 ساعت  | نام استاد:مهندس اکبری | روز و ساعت: جمعه21-15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 420,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 جامدات (مقاومت مصالح-تحلیل سازه) + زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 150+10 ساعت  | نام استاد: مهندس ابراهیمی | روز و ساعت: چهارشنبه و پنج شنبه 14-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 مکانیک خاک و پی+ زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 100+10 ساعت  | نام استاد: مهندس آجرلو | روز و ساعت: پنج شنبه 21-15
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 مکانیک سیالات و هیدرولیک+ زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 100+10 ساعت  | نام استاد: دکتر رادفر | روز و ساعت: جمعه 14-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 راهسازی و روسازی + زبان تخصصی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40+10 ساعت  | نام استاد:مهندس ابراهیمی | روز و ساعت: چهار شنبه 20-16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 240,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد