خرید منابع مهندسی مواد
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر رمضان نیا | روز و ساعت: شنبه 21-18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 ریاضی عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 60 ساعت  | نام استاد: دکتر رضا پور | روز و ساعت:شنبه 21-17 و جمعه21-17:30
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 شیمی فیزیک و ترمودینامیک
------------------------------------------------------
گروه 1 | 35 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت:جمعه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 750,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 متالورژی فیزیکی و استحاله فازها
------------------------------------------------------
گروه 1 | 42 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت:پنج شنبه 20-16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 خواص مکانیکی مواد
------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: دکتر کوکبی | روز و ساعت:پنجشنبه  16-13

 

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد