خرید منابع مهندسی کامپیوتر و IT
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: دکتر رمضان نیا| روز و ساعت: یکشنبه 21-18
گروه 2 | 40 ساعت | نام استاد:دکتر رحیمی| روز و ساعت: سه شنبه 21 -18
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 440,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 ریاضی مهندسی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر شادلو | روز و ساعت: سه شنبه 21-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 620,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 ساختمان گسسته
------------------------------------------------------
گروه 1 | 56 ساعت | نام استاد: دکتر یوسفی| روز و ساعت: یکشنبه 17-13
گروه 2 | 56 ساعت | نام استاد:دکتر یوسفی | روز و ساعت: سه شنبه 20-16
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 560,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 ساختمان داده و طراحی الگوریتم
------------------------------------------------------
گروه 1 | 90 ساعت | نام استاد: دکتر یوسفی| روز و ساعت: شنبه 14-8
گروه 2 | 90 ساعت | نام استاد:دکتر یوسفی | روز و ساعت:پنج شنبه 20-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 سیستم عامل
------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت | نام استاد: دکتر سلامی| روز و ساعت:پنج شنبه 12-8
گروه 2 | 50 ساعت | نام استاد:استاد خانی | روز و ساعت: جمعه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 هوش مصنوعی
------------------------------------------------------
گروه 1 | 48 ساعت | نام استاد: استاد طاهر پور| روز و ساعت:دوشنبه 14-10
گروه 2 | 48 ساعت | نام استاد:استاد طاهر پور | روز و ساعت: سه شنبه 12-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 384,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 پایگاه داده
------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت | نام استاد: مهندس سلامی| روز و ساعت: سه شنبه 20-17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 320,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
8 مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر
------------------------------------------------------
گروه 1 | 75 ساعت | نام استاد: دکتر یوسفی| روز و ساعت: شنبه 20-15
گروه 2 | 75 ساعت | نام استاد:دکتر یوسفی | روز و ساعت: پنج شنبه 13-8
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار میگردد.
قیمت : 600,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد