خرید منابع اصلاح نباتات-زراعت

اکولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 1,626,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,463,400 تومان
ژنتیک و به نژادی گیاهی
قیمت : 1,864,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,677,600 تومان
علوم علف های هرز
قیمت : 1,866,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,679,400 تومان
علوم و تکنولوژی بذر
قیمت : 2,105,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,894,500 تومان
فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 1,626,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,463,400 تومان
آمار و احتمالات(زراعت)
قیمت : 238,000 تومان
با 5 % تخفیف : 226,100 تومان
اصول اصلاح نباتات
قیمت : 220,000 تومان
با 5 % تخفیف : 209,000 تومان
اکولوژی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
پک ارشد باغبانی
قیمت : 2,074,000 تومان
با 5 % تخفیف : 1,970,300 تومان
زبان تخصصی کشاورزی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
زراعت
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
ژنتیک
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
طرح آزمایش های کشاورزی
قیمت : 210,000 تومان
با 5 % تخفیف : 199,500 تومان
فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 220,000 تومان
با 5 % تخفیف : 209,000 تومان
کنترل و گواهی بذر
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
whatsapp logo instagram logo