خرید منابع اصلاح نباتات-زراعت

اکولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 1,626,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,382,100 تومان
پک ارشد باغبانی
قیمت : 2,074,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,762,900 تومان
ژنتیک و به نژادی گیاهی
قیمت : 1,864,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,584,400 تومان
علوم علف های هرز
قیمت : 1,866,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,586,100 تومان
علوم و تکنولوژی بذر
قیمت : 2,105,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,789,250 تومان
فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 1,626,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,382,100 تومان
آمار و احتمالات(زراعت)
قیمت : 286,000 تومان
با 5 % تخفیف : 271,700 تومان
ازدیاد نباتات
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
اصول اصلاح نباتات
قیمت : 264,000 تومان
با 5 % تخفیف : 250,800 تومان
اکولوژی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
پک ارشد باغبانی
قیمت : 2,074,000 تومان
با 5 % تخفیف : 1,970,300 تومان
خاک شناسی و گیاه شناسی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
زبان تخصصی کشاورزی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
زراعت
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
ژنتیک
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
سبزی کاری
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
طرح آزمایش های کشاورزی
قیمت : 252,000 تومان
با 5 % تخفیف : 239,400 تومان
فیزیولوژی بعد از برداشت
قیمت : 264,000 تومان
با 5 % تخفیف : 250,800 تومان
فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 264,000 تومان
با 5 % تخفیف : 250,800 تومان
گل کاری
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
میوه کاری
قیمت : 240,000 تومان
با 5 % تخفیف : 228,000 تومان
کنترل و گواهی بذر
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
whatsapp logo instagram logo