خرید منابع ارشد علوم اجتماعی

پک ارشد پژوهش علوم اجتماعی
قیمت : 2,287,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,943,950 تومان
پک ارشد جامعه شناسی
قیمت : 2,347,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,994,950 تومان
پک ارشد جامعه شناسی انقلاب
قیمت : 2,347,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,994,950 تومان
پک ارشد شیعه شناسی
قیمت : 2,347,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,994,950 تومان
روش تحقیق
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
آمار و ریاضی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
زبان تخصصی علوم اجتماعی
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
نظریه های جامعه شناسی
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان
whatsapp logo instagram logo