خرید منابع ارشد علوم اجتماعی

پک ارشد پژوهش علوم اجتماعی
قیمت : 1,905,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,714,500 تومان
پک ارشد جامعه شناسی
قیمت : 1,955,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,759,500 تومان
پک ارشد جامعه شناسی انقلاب
قیمت : 1,955,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,759,500 تومان
پک ارشد شیعه شناسی
قیمت : 1,955,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,759,500 تومان
روش تحقیق
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
آمار و ریاضی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
زبان تخصصی علوم اجتماعی
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
نظریه های جامعه شناسی
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
whatsapp logo instagram logo