خرید منابع پروژه و ساخت

مصالح
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
ایستایی فن
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان تخصصی ( پروژه و ساخت )
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان