خرید منابع دکتری مدیریت

پک دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی
قیمت : 4,339,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,905,100 تومان
پک دکتری مدیریت دولتی
قیمت : 3,670,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,303,000 تومان
پک دکتری مدیریت رسانه
قیمت : 3,800,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,420,000 تومان
پک دکتری مدیریت صنعتی
قیمت : 3,441,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,096,900 تومان
پک دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
قیمت : 3,471,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,123,900 تومان
پک دکتری مدیریت مالی
قیمت : 3,481,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,132,900 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
آمار
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
بازارها و نهادها
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بانک تست مدیریت استراتژیک
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
بانک تست مدیریت استراتژیک
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
تئوری نوآوری
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
زبان عمومی ( تولیمو)
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
مبانی تحقیق در عملیات
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
مبانی سازمان و مدیریت
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
مدیریت بازاریابی
قیمت : 470,000 تومان
با 5 % تخفیف : 446,500 تومان
مدیریت تولید و عملیات
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
مدیریت دانش
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
نظریه ها مبانی مدیریت دولتی
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
نظریه های کار آفرینی
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
نکات طلایی مدیریت بازرگانی
قیمت : 189,000 تومان
با 5 % تخفیف : 179,550 تومان
whatsapp logo instagram logo