خرید منابع دکتری اقتصاد

پک دکتری مجموعه علوم اقتصادی
قیمت : 4,652,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,954,200 تومان
2100 تست اقتصاد خرد
قیمت : 466,000 تومان
با 5 % تخفیف : 442,700 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
آمار و اقتصاد سنجی
قیمت : 310,000 تومان
با 5 % تخفیف : 294,500 تومان
اقتصاد اسلامی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
اقتصاد ایران
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
اقتصاد خرد
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
اقتصاد سنجی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
اقتصاد کلان
قیمت : 286,000 تومان
با 5 % تخفیف : 271,700 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
ریاضی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
whatsapp logo instagram logo