خرید منابع دکتری آموزش انگلیسی

پک دکتری آموزش زبان
قیمت : 3,510,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,159,000 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
3000 واژه
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
آزمون سازی
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
اصول و نظریه ها و مدلها درآموزش زبان
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
روش تدریس
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
زبان شناسی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
مهارتها در آموزش زبان
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
whatsapp logo instagram logo