خرید منابع دکتری آموزش انگلیسی

پک دکتری آموزش زبان
قیمت : 4,801,000 تومان
با 17 % تخفیف : 3,984,830 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
3000 واژه
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
آزمون سازی
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
اصول و نظریه ها و مدلها درآموزش زبان
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
روش تحقیق در مسائل آموزش زبان
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
روش تدریس
قیمت : 394,000 تومان
با 5 % تخفیف : 374,300 تومان
زبان شناسی
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
مهارتها در آموزش زبان
قیمت : 310,000 تومان
با 5 % تخفیف : 294,500 تومان
whatsapp logo instagram logo