خرید منابع دکتری جامعه شناسی

پک دکتری مجموعه جامعه شناسی
قیمت : 3,279,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,787,150 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 430,000 تومان
با 5 % تخفیف : 408,500 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
بینش و نظریه های جامعه شناسی
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
حوزه های جامعه شناسی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان