خرید منابع دکتری حسابداری

پک دکتری حسابداری
قیمت : 4,521,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,842,850 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
آمار
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
تئوری حسابداری
قیمت : 418,000 تومان
با 5 % تخفیف : 397,100 تومان
حسابداری مدیریت
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان
حسابرسی
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان
ریاضی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
سوالات کنکور سراسری از سال 90 تا 1401
قیمت : 380,000 تومان
با 5 % تخفیف : 361,000 تومان
مجموعه تست استعداد علوم انسانی و پایه
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان