دکتری حقوق
1 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج  | روز و ساعت: دوشنبه 16-13 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,450,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,305,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 TOLIMO
-----------------------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,550,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,395,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 متون فقه
-----------------------------------------------------------------------
 44 ساعت  | نام استاد: دکتر مرادی | روز و ساعت: پنجشنبه 17 - 13
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,600,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,440,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 حقوق مدنی
-----------------------------------------------------------------------
 50 ساعت  | نام استاد: استاد مدعو | روز و ساعت:متعاقبا اعلام می گردد
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,950,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,755,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 حقوق تجارت
-----------------------------------------------------------------------
 36 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: سه شنبه 17 - 13
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,400,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,260,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 زبان عمومی
----------------------------------------------------------------------
  65ساعت کدA | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت:یکشنبه 21-17

  65ساعت کدB | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت:جمعه17-13

  65ساعت کدC | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت:پنجشنبه 21-17

  65ساعت کدD | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت:سه شنبه 21-17

----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 56ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: سه شنبه21-17
----------------------------------------------------------------------------------------
 کد B (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استادمروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: پنجشنبه 17-13--
----------------------------------------------------------------------
 
کد C (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج(تکمیل ظرفیت) | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
 
کد D (گروه) | 52 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 21-17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 متون فقه (حقوق خصوصی)
----------------------------------------------------------------------
  44 ساعت  | نام استاد: دکتر مرادی | روز و ساعت: پنجشنبه 12 - 9
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 حقوق تجارت(حقوق خصوصی)
----------------------------------------------------------------------
  36 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: جمعه 17 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 حقوق مدنی (حقوق خصوصی)
----------------------------------------------------------------------
65 ساعت  | نام استاد: استاد هوشمند | روز و ساعت: جمعه 12 - 8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,750,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد