خرید منابع دکتری حقوق

پک دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
قیمت : 2,154,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,830,900 تومان
پک دکتری حقوق خصوصی
قیمت : 2,981,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,533,850 تومان
پک دکتری حقوق عمومی
قیمت : 2,705,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,299,250 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
حقوق اداری
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
حقوق اساسی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
حقوق تجارت
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
حقوق مدنی
قیمت : 499,000 تومان
با 5 % تخفیف : 474,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
متون فقه جزائی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
whatsapp logo instagram logo