خرید منابع دکتری حقوق

پک دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
قیمت : 1,795,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,615,500 تومان
پک دکتری حقوق خصوصی
قیمت : 2,484,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,235,600 تومان
پک دکتری حقوق عمومی
قیمت : 2,254,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,028,600 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
حقوق اداری
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
حقوق اساسی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
حقوق تجارت
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
حقوق مدنی
قیمت : 499,000 تومان
با 5 % تخفیف : 474,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
متون فقه جزائی
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo