خرید منابع دکتری روانشناسی
1 آمار و روش تحقیق
------------------------------------------------------
 50 ساعت  | نام استاد: دکتر حبیبی| روز و ساعت: پنجشنبه 14:00 - 18:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 زبان عمومی
------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: چهارشنبه 21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت:
سه شنبه کد A

17:00 - 21:00 

 

سه شنبه کد A

 

13:00 - 17:00 

 

جمعه کد C

8:00 - 12:00 

 

جمعه کد D

17:00 - 21:00

------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,450,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 TOLIMO
------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: یکشنبه 17:00 - 21:00 و پنجشنبه 17:00 - 21:00 و جمعه 13:00 - 17:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 آسیب شناسی
-----------------------------------------------------------------------
30 ساعت  | نام استاد: دکتر پیری | روز و ساعت:پنجشنبه 8:00 - 11:00

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
6 روانشناسی رشد
------------------------------------------------------
 30 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت: چهارشنبه 18:00 - 20:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
7 روانشناسی شخصیت
-----------------------------------------------------------------------
 30 ساعت  | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت: چهارشنبه 16:00 - 18:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
8 نوروسایکولوژی
-----------------------------------------------------------------------
 30 ساعت  | نام استاد: دکتر پیری | روز و ساعت: پنجشنبه 8:00 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 800,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 آمار و روش تحقیق
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 50 ساعت |نام استاد: دکتر صفایی| روز و ساعت:یکشنبه 20:30-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 56 ساعت |نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت:سه‌شنبه 21-17
 کد B (گروه)| 56 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت:پنجشنبه 17-13
 کد C (گروه)| 56 ساعت |نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت:جمعه 12-8

 کد D(گروه)| 56 ساعت |نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت:جمعه 21-17

--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 زبان عمومی (TOLIMO)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 65ساعت |نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:یکشنبه 21-17
 کد B (گروه)| 65ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:جمعه 17-13
 کد C (گروه)| 65ساعت|نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:پنجشنبه 21-17

کد D(گروه)| 65ساعت|نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:سه شنبه  21-17

--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,550,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 روانشناسی رشد (روانشناسی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت | نام استاد: دکتر محمدی | روز و ساعت:چهارشنبه 20:30-19:15
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 روانشناسی شخصیت (روانشناسی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت | نام استاد: دکتر محمدی |روز و ساعت:چهارشنبه19:15-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 آسیب شناسی روانی (روانشناسی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 30 ساعت | نام استاد: دکتر پیری | روز و ساعت:پنجشنبه 14-11
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 نوروسایکولوژی (روانشناسی)
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 30 ساعت | نام استاد: دکتر پیری | روز و ساعت:پنج شنبه 11-8
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد