خرید منابع دکتری روانشناسی

پک دکتری روانشناسی تربیتی
قیمت : 3,035,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,731,500 تومان
پک دکتری روانشناسی کودکان استثنایی
قیمت : 2,563,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,306,700 تومان
پک دکتری مجموعه روانشناسی
قیمت : 4,829,000 تومان
با 10 % تخفیف : 4,346,100 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
آسیب شناسی روانی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
اصول یادگیری
قیمت : 209,000 تومان
با 5 % تخفیف : 198,550 تومان
بانک تست آسیب شناسی روانی
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
بانک تست روانشناسی رشد
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
بانک تست روانشناسی شخصیت
قیمت : 179,000 تومان
با 5 % تخفیف : 170,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بانک تست نوروسایکولوژی
قیمت : 189,000 تومان
با 5 % تخفیف : 179,550 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
روانشناسی رشد
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
روانشناسی شخصیت
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
روانشناسی کودکان استثنایی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
سنجش و اندازه گیری
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
مجموعه تست استعداد( علوم انسانی و پایه)
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
نوروسایکلوژی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
نکات طلایی (روانشناسی)
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
نکات طلایی (روانشناسی)
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
نکات طلایی (روانشناسی)
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
whatsapp logo instagram logo