خرید منابع دکتری روانشناسی

پک دکتری روانشناسی تربیتی
قیمت : 4,180,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,553,000 تومان
پک دکتری روانشناسی کودکان استثنایی
قیمت : 3,574,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,037,900 تومان
پک دکتری مجموعه روانشناسی
قیمت : 5,116,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,348,600 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
آسیب شناسی روانی
قیمت : 503,000 تومان
با 5 % تخفیف : 477,850 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
اصول یادگیری
قیمت : 250,000 تومان
با 5 % تخفیف : 237,500 تومان
بانک تست آسیب شناسی روانی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
بانک تست روانشناسی رشد
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
بانک تست روانشناسی شخصیت
قیمت : 227,000 تومان
با 5 % تخفیف : 215,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
بانک تست گرایش روانشناسی تربیتی
قیمت : 320,000 تومان
با 5 % تخفیف : 304,000 تومان
بانک تست نوروسایکولوژی
قیمت : 149,000 تومان
با 5 % تخفیف : 141,550 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
روانشناسی رشد
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
روانشناسی شخصیت
قیمت : 360,000 تومان
با 5 % تخفیف : 342,000 تومان
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
روانشناسی کودکان استثنایی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
سنجش و اندازه گیری
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
مجموعه تست استعداد( علوم انسانی و پایه)
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
نوروسایکلوژی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
نکات طلایی (روانشناسی)
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
نکات طلایی (روانشناسی)
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان