خرید منابع دکتری جغرافیا

پک دکتری آب و هوا شناسی
قیمت : 2,044,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,839,600 تومان
پک دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
قیمت : 1,974,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,776,600 تومان
پک دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت : 2,134,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,920,600 تومان
پک دکتری جغرافیای سیاسی
قیمت : 1,805,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,624,500 تومان
پک دکتری ژئومورفولوژی
قیمت : 2,194,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,974,600 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
تکنیک های اقلیم شناسی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
جغرافیای شهری پیشرفته
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی
قیمت : 169,000 تومان
با 5 % تخفیف : 160,550 تومان
روش تحقیق در جغرافیا
قیمت : 209,000 تومان
با 5 % تخفیف : 198,550 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
ژئومورفولوژی
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
مجموعه تست استعداد علوم انسانی و پایه
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo