خرید منابع دکتری جغرافیا

پک دکتری آب و هوا شناسی
قیمت : 2,452,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,084,200 تومان
پک دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
قیمت : 2,368,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,012,800 تومان
پک دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت : 2,560,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,176,000 تومان
پک دکتری جغرافیای سیاسی
قیمت : 2,165,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,840,250 تومان
پک دکتری ژئومورفولوژی
قیمت : 2,631,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,236,350 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
تکنیک های اقلیم شناسی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
جغرافیای شهری پیشرفته
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی
قیمت : 203,000 تومان
با 5 % تخفیف : 192,850 تومان
روش تحقیق در جغرافیا
قیمت : 250,000 تومان
با 5 % تخفیف : 237,500 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
ژئومورفولوژی
قیمت : 466,000 تومان
با 5 % تخفیف : 442,700 تومان
مجموعه تست استعداد علوم انسانی و پایه
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان