خرید منابع دکتری ادبیات فارسی

پک دکتری زبان و ادبیات فارسی
قیمت : 4,248,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,610,800 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بلاغت
قیمت : 310,000 تومان
با 5 % تخفیف : 294,500 تومان
زبان عربی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
متون نثر
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
متون نظم
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
کلیات ادبی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
whatsapp logo instagram logo