خرید منابع دکتری علوم تربیتی 1 و 2

پک دکتری برنامه ریزی درسی
قیمت : 3,635,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,089,750 تومان
پک دکتری تکنولوژی آموزشی
قیمت : 3,385,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,877,250 تومان
پک دکتری مدیریت آموزش عالی
قیمت : 2,955,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,511,750 تومان
پک دکتری مدیریت آموزشی
قیمت : 3,638,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,092,300 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
اصول یاد گیری
قیمت : 209,000 تومان
با 5 % تخفیف : 198,550 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
برنامه ریزی درسی
قیمت : 250,000 تومان
با 5 % تخفیف : 237,500 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
روش ها وفنون تدریس
قیمت : 227,000 تومان
با 5 % تخفیف : 215,650 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
نظارت و راهنمایی آموزشی
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان