خرید منابع دکتری علوم تربیتی 1 و 2

پک دکتری برنامه ریزی درسی
قیمت : 2,865,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,578,500 تومان
پک دکتری تکنولوژی آموزشی
قیمت : 2,656,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,390,400 تومان
پک دکتری مدیریت آموزش عالی
قیمت : 2,305,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,074,500 تومان
پک دکتری مدیریت آموزشی
قیمت : 3,030,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,727,000 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
اصول یاد گیری
قیمت : 209,000 تومان
با 5 % تخفیف : 198,550 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
برنامه ریزی درسی
قیمت : 209,000 تومان
با 5 % تخفیف : 198,550 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
روش ها وفنون تدریس
قیمت : 189,000 تومان
با 5 % تخفیف : 179,550 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
نظارت و راهنمایی آموزشی
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
whatsapp logo instagram logo