خرید منابع دکتری علوم سیاسی

پک دکتری مجموعه علوم سیاسی
قیمت : 4,986,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,238,100 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
اقتصاد سیاسی بین الملل ( علوم سیاسی )
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
اندیشه سیاسی اسلام و ایران
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
اندیشه سیاسی غرب در اسلام
قیمت : 538,000 تومان
با 5 % تخفیف : 511,100 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی
قیمت : 418,000 تومان
با 5 % تخفیف : 397,100 تومان