خرید منابع دکتری مشاوره راهنمایی

پک دکتری مجموعه مشاوره و راهنمایی
قیمت : 3,530,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,000,500 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
بانک تست روانشناسی شخصیت
قیمت : 227,000 تومان
با 5 % تخفیف : 215,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
روانشناسی شخصیت
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی دکتری
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
فنون و نظریه روان درمانی در مشاوره
قیمت : 430,000 تومان
با 5 % تخفیف : 408,500 تومان
مجموعه تست استعداد، علوم انسانی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
whatsapp logo instagram logo