خرید منابع دکتری مهندسی عمران

پک دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
قیمت : 2,585,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,197,250 تومان
پک دکتری مهندسی عمران زلزله
قیمت : 2,716,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,308,600 تومان
پک دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک
قیمت : 2,429,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,064,650 تومان
پک دکتری مهندسی عمران سازه
قیمت : 2,680,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,278,000 تومان
پک دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب
قیمت : 2,156,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,832,600 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
تئوری الاسیسیته وپلاسیسیته
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
تحلیل و مقاومت مصالح
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
دینامیک خاک
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
دینامیک سازه ها
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
طراحی هیدرولیک سازه و هیدرولیک پیشرفته
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی (فنی مهندسی)
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
whatsapp logo instagram logo