خرید منابع دکتری مهندسی عمران

پک دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
قیمت : 2,154,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,938,600 تومان
پک دکتری مهندسی عمران زلزله
قیمت : 2,263,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,036,700 تومان
پک دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک
قیمت : 2,024,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,821,600 تومان
پک دکتری مهندسی عمران سازه
قیمت : 2,233,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,009,700 تومان
پک دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب
قیمت : 1,801,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,620,900 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
تئوری الاسیسیته وپلاسیسیته
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
تحلیل و مقاومت مصالح
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
دینامیک خاک
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
دینامیک سازه ها
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
طراحی هیدرولیک سازه و هیدرولیک پیشرفته
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی (فنی مهندسی)
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
whatsapp logo instagram logo