خرید منابع دکتری مکانیک

استعداد تحصیلی
قیمت : 420,000 تومان
با 5 % تخفیف : 399,000 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
ریاضیات مهندسی
قیمت : 478,000 تومان
با 5 % تخفیف : 454,100 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی (فنی مهندسی)
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان