خرید منابع دکتری شیمی

پک دکتری شیمی آلی
قیمت : 2,094,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,779,900 تومان
پک دکتری شیمی تجزیه
قیمت : 2,502,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,126,700 تومان
پک دکتری شیمی معدنی
قیمت : 1,875,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,593,750 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
الکترو شیمی تجزیه ای
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 459,000 تومان
با 5 % تخفیف : 436,050 تومان
سنتز پیشرفته
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
شیمی آلی پیشرفته
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
شیمی تجزیه پیشرفته
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
شیمی معدنی پیشرفته
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
طیف سنجی اتمی
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
طیف سنجی مولکولی
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
whatsapp logo instagram logo