خرید منابع دکتری شیمی

پک دکتری شیمی آلی
قیمت : 2,512,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,135,200 تومان
پک دکتری شیمی تجزیه
قیمت : 3,030,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,575,500 تومان
پک دکتری شیمی معدنی
قیمت : 2,250,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,912,500 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
الکترو شیمی تجزیه ای
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
سنتز پیشرفته
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
شیمی آلی پیشرفته
قیمت : 310,000 تومان
با 5 % تخفیف : 294,500 تومان
شیمی تجزیه پیشرفته
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
شیمی معدنی پیشرفته
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
طیف سنجی اتمی
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
طیف سنجی مولکولی
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان