خرید منابع دکتری فیزیک
1 زبان عمومی
------------------------------------------------------
 34 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: چهارشنبه
21 - 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 850,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج و مدنی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17 (استاد مدنی) - سه شنبه 16-12 (استاد مروج)
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,150,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 TOLIMO
-----------------------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: شنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار میگردد.
قیمت : 1,200,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
1 الکترودینامیک
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر نعیمی | روز و ساعت: پنج شنبه17-13
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 مکانیک آماری پیشرفته
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر نعیمی | روز و ساعت: پنج شنبه12-8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 مکانیک کوانتومی پیشرفته
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر نعیمی | روز و ساعت: پنج شنبه21-17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,100,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان عمومی
----------------------------------------------------------------------
  40 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 21-17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه) | 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: دوشنبه 17 - 13
 کد B (گروه)| 52 ساعت |نام استاد: استادمروج|روز و ساعت:سه شنبه21-17
کد C (گروه) | 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12-8
کد D (گروه) | 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت:جمعه 17-13
کد E (گروه) | 52 ساعت |نام استاد: استاد مروج|روز و ساعت: جمعه 21-17
کد F (گروه)| 52 ساعت |نام استاد:استاد مدنی|روز و ساعت: پنجشنبه21- 17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 ریاضی پایه
----------------------------------------------------------------------
 8 ساعت  | نام استاد: استاد مروج | روز و ساعت: جمعه 12-8
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 TOLIMO
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: جمعه 12-8
 کد B (گروه)| 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:جمعه 17-13
 کد C (گروه)| 65 ساعت |نام استاد:دکتر رحیمی|روز و ساعت: یکشنبه21-17
----------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد