خرید منابع دکتری فیزیک

پک دکتری علوم و فناوری نانو-نانو فیزیک
قیمت : 3,730,000 تومان
با 20 % تخفیف : 2,984,000 تومان
پک دکتری فوتونیک
قیمت : 2,656,000 تومان
با 20 % تخفیف : 2,124,800 تومان
پک دکتری فیزیک
قیمت : 3,348,000 تومان
با 20 % تخفیف : 2,678,400 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 10 % تخفیف : 474,300 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 10 % تخفیف : 323,100 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 10 % تخفیف : 495,000 تومان
فیزیک عمومی 1 - مکانیک
قیمت : 382,000 تومان
با 10 % تخفیف : 343,800 تومان
فیزیک عمومی 2 - الکترو مغناطیس
قیمت : 419,000 تومان
با 10 % تخفیف : 377,100 تومان
فیزیک عمومی 3 - ترمودینامیک
قیمت : 382,000 تومان
با 10 % تخفیف : 343,800 تومان
مکانیک آماری پیشرفته
قیمت : 310,000 تومان
با 10 % تخفیف : 279,000 تومان
مکانیک کوانتومی پیشرفته
قیمت : 322,000 تومان
با 10 % تخفیف : 289,800 تومان