دکتری پژوهش هنر
1 هنر و تمدن اسلامی
------------------------------------------------------
 24 ساعت  | نام استاد:دکتر خراسانی زاده | روز و ساعت: پنجشنبه 18-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 800,000 تومان
قیمت با تخفیف : 680,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
2 تاریخ و فرهنگ هنر ایران
------------------------------------------------------
 32 ساعت  | نام استاد: دکتر تقوی | روز و ساعت: شنبه 17-14
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
3 تاریخ و فرهنگ هنر جهان
------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: دکتر آذر | روز و ساعت: سه شنبه 21- 17
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,100,000 تومان
قیمت با تخفیف : 935,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
4 استعداد تحصیلی
------------------------------------------------------
 
52 ساعت  | نام استاد: مروج | روز و ساعت: چهارشنبه 16- 12 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
 
قیمت : 1,300,000 تومان
جزئیات
اضافه به سبد
5 TOLIMO
------------------------------------------------------
 56 ساعت  | نام استاد: دکتر رحیمی | روز و ساعت: دوشنبه 21 - 17
-----------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.
قیمت : 1,350,000 تومان
قیمت با تخفیف : 1,147,500 تومان
جزئیات
اضافه به سبد