دکتری شهرسازی(سراسر)
1 نظریه ها و اندیشه های مطرح در برنامه ریزی و طراحی شهری
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 36 ساعت + 4 ساعت کارگاه |نام استاد:دکتر نامداریان|روز و ساعت:پنج شنبه 13-8
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
2 روش ها و شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 32 ساعت + 4 ساعت کارگاه |نام استاد: دکتر نامداریان|روز و ساعت:پنج شنبه 17-13
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
3 مبانی، اصول برنامه ریزی و طراحی شهری
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 32 ساعت+4 ساعت کارگاه |نام استاد: استاد مدعو |روز و ساعت:جمعه 12-8
 -------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
4 زبان عمومی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 40 ساعت |نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:جمعه 21-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 900,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
5 ریاضی پایه
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 8 ساعت |نام استاد: استاد مروج|روز و ساعت:جمعه 12-8
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 200,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
6 استعداد تحصیلی
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 52 ساعت |نام استاد: استاد مروج|روز و ساعت:دوشنبه 17-13
 کد B (گروه)| 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج|روز و ساعت:سه شنبه 21-17
 کد C (گروه)| 52 ساعت|نام استاد: استاد مروج|روز و ساعت:جمعه 12-8
 کد D (گروه)| 52 ساعت |نام استاد: استاد مروج|روز و ساعت:جمعه 17-13
 کد E (گروه)| 52 ساعت | نام استاد: استاد مروج|روز و ساعت:جمعه 21-17
 کد F (گروه)| 52 ساعت|نام استاد: استاد مدنی|روز و ساعت:پنج شنبه 21-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.

قیمت : 1,000,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد
7 TOLIMO
----------------------------------------------------------------------
 کد A (گروه)| 65 ساعت |نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:جمعه 12-8
 کد B (گروه)| 65 ساعت | نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:جمعه 17-13
 کد C (گروه)| 65 ساعت|نام استاد: دکتر رحیمی|روز و ساعت:یکشنبه 21-17
--------------------------------------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های حضوری فقط در تهران برگزار می شود.
قیمت : 1,400,000 تومان
جزئیات اضافه به سبد