منابع و مباحث دکتری مدیریت دولتیمعرفی رشته دکتری مدیریت دولتی و منابع آن


معرفی رشته دکتری مدیریت دولتی

دکتری مدیریت دولتی یکی از رشته های آموزش عالی است و هدف از این رشته آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان­ ها، اداره­ ها، موسسه­ های و شرکت­ های دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روش­ های علمی در مدیریت است. دانشجویان دکتری مدیریت دولتی افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای رشته دکتری مدیریت دولتیآشنا می­شوند. ضرورت و اهمیت این رشته در آشناسازی مدیران رده­ های گوناگون با دانش مدیریت، و همچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسوولیت اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می­باشد.  علاوه بر این در این رشته دانشجویان با فراگیری نظریه‌های نوین مدیریت دولتی قادر خواهند شد تا به منزله پژوهشگر به مطالعه پرداخته و با تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی به اداره موفقیت­ آمیز سازمان‌ها کمک نمایند.

 

management

آینده شغلی رشته دکتری مدیریت دولتی

 فارغ التحصیلان دکتری مدیریت دولتیمی­توانند مشاغلی از قبیل:کارشناس اداری، امور کارکنان، تشکیلات و روش‌ها، تحول اداری، طبقه بندی مشاغل، حقوق و دستمزد، برنامه ریزی پرسنلی ، ارزیابی عملکرد و نظایر آن و قبول مسئولیت در سمت مدیران سطوح میانی و سرپرستی واحدهای اداری و خدماتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها را عهده‌دار می­شوند. دکتری مدیریت دولتیبه دلیل برخورداری از گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار کار وسیع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصیلان دکتری مدیریت دولتی همچنین در زمینه‌های تشکیلات سازمانی، منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی و دیگر مباحث مطرح در مدیریت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعالیت می‌باشند، همچنین این فارغ التحصیلان به عنوان مشاور یا مجری در زمینه سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعالیت کنند. اما این موارد منوط به کسب مهارت‌های ضمن تحصیل و کسب تجربه می­باشد و تنها با اخذ مدرک دست یافتنی نیست.

 منابع و مباحث دکتری مدیریت دولتی

 


عناوین درسی

1) آمار و کاربرد آن در مدیریت

2)مبانی سازمان و مدیریت

3) اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

4) نظریه­ ها و مبانی مدیریت دولتی

5) نظریه­ ها و مبانی خط­ مشی­ گذاری دولتی

6) استعداد تحصیلی

7) زبان انگلیسی (تولیمو )

 

management

 

 

زبان انگلیسی

 

 

استعداد تحصیلی

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت

منابع

آمار در اقتصاد و بازرگانی، محمد نوفرستی، نشر رسا

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر، منصور مؤمنی و سعید جعفری

آمار و احتمالات، عادل آذر

آمار و کاربرد آن در مدیریت، هادی رنجبران

آمار و کاربرد آن در مدیریت، وحید ناصحی فر

تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری)، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی

سرفصل ها

آمار توصیفی: کلیات آمار، پارامترهای مرکزی و پراکندگی داده­ه ای پیوسته و گسسته، مبانی احتمال، تابع احتمال گسسته و پیوسته

متغیرهای تصادفی پیوسته و گسسته، امید ریاضی، میانه، کوواریانس، گشتاور، معیارهای تصمیم­ گیری در شرایط ریسک

توزیع­ه ای احتمال گسسته و پیوسته، حد مرکزی، مارکوف، چی بی شف، توزیع نمونه­ای واریانس، توزیع نمونه­ای نسبت نمونه، توزیع نمونه­ ای تفاضل نسبت دو نمونه

برآوردهای نقطه­ ای و فاصله­ ای، فاصله اطمینان برای واریانس، نسبت و مجموع نسبت دو جامعه، خطاهای آماری، آزمون نکویی برازش، آزمون استقلال، خطاهای نوع اول و دوم، فروش مدل رگرسیون، خطای معیار برآورد، ضریب همبستگی اسپیرمن، سری­های زمانی

 

مبانی سازمان و مدیریت

 

منابع

مدیریت عمومی، مهدی الوانی، نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت، علی رضاییان، انتشارات سمت

تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمان، تالیف استیون رابینز، مهدی الوانی و حسن دانایی­فرد، انتشارات اشراقی

مبانی سازمان و مدیریت، محمد مقیمی، انتشارات نگاه دانش

مبانی تئوری و طراحی سازمان، تالیف ریچاردال دفت، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی

سرفصل ها

تئوری ساختار رابینز نشر صفار، مدیریت عمومی الوانی نشرنی

مبانی سازمان و مدیریت مقیمی نشر راه دان، مبانی سازمان و مدیریت، رضائیان نشر سمت

 

 

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

 

منابع

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، سیدمحمد مقیمی، نشر راه دان

مدیریت در اسلام، علی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی و محمود بهشتی­نژاد، زیر نظر مهدی الوانی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مدیریت ما (مدیریت اسلامی در پرتو نهج­البلاغه امام علی علیه السلام)، علی­اصغر پورعزت، بنیاد نهج البلاغه

مدیریت اسلامی، محمدحسن نبوی، انتشاراتبوستان کتاب قم

مدیریت اسلامی، سید علی اکبر افجه­ای، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت از منظر کتاب و سنت، سید صمصام­ الدین قوامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، نشر مهربان

مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف­الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، انتشارات دانشگاه پیام نور

مدیریت اسلامی (رویکردها)، علی نقی امیری و حسن عابد جعفری، انتشارات سمت

اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی­الله نقی پورفر، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی

سرفصل ها

کلیه بخش های کتاب ماهان چاپ پنجم

 

نظریه ­ها و مبانی مدیریت دولتی


منابع

چالش­ های مدیریت دولتی، حسن دانایی­ فرد، انتشارات سمت

مبانی مدیریت دولتی، علی­ اصغر پورعزت، انتشارات سمت

درآمدی بر نظریه ­های مدیریت دولتی، رضا طهماسبی، انتشارات سمت

مقاله «رویکرد فراپارادایم به مدیریت دولتی»، دانش مدیریت، سید محمد وارث، مجله دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 55، زمستان 1380، ویژه­نامه مدیریت دولتی، صص 81-51

مبانی مدیریت دولتی: نظریه­ های دولت و اداره امور عمومی در ایران، روح­الله نوری، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه

Public management and administration: an introduction, Owen E. Hughes, MacMillan Press

Theories of public organization, Robert Denhardt, Cengage Learning

Public administration and public affairs, Nicholas Henry, Prentice Hall

سرفصل ها

دولت و مدیریت دولتی، مدیریت دولتی سنتی، فهم اداره و حکمرانی، موضوع شناسه، علم اداره، عرصه­ های اقدام حکومت

اداره دولتی نوین، مدیریت دولتی نوین، تفکیک قوا و سیستم موازنه و مراقبه، مبانی تصمیم­گیری برای برنامه­ ریزی در سطح ملی

 

management

نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی

منابع

فرآیند خط­ مشی­ گذاری عمومی، فتاح شریف­زاده و مهدی الوانی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

تصمیم­ گیری و تعیین خط ­مشی دولتی، مهدی الوانی، انتشارات سمت

مبانی خط­ مشی­ گذاری عمومی، کرم الله دانش فرد، انتشارات نیاز دانش

فرآیند خط­ مشی­ گذاری عمومی، کرم الله دانش فرد، انتشارات صفار

تصمیم ­گیری و تعیین خط­مشی دولتی، گیوریان و ربیعی، انتشارات یکان

تحلیل فرآیندی خط­ مشی­ گذاری و تصمیم­ گیری، محمد سعید تسلیمی، انتشارات سمت

مطالعه خط‌مشی عمومی، تالیف مایکل هاولت وام رامش ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

سرفصل ها

زمینه خط­مشی عمومی، عوامل پیش­ران خط­ مشی

دستور کار عمومی، بازیگران خط­ مشی، افراد و نهادها

نهضت بازآفرینی دولت، خدمات دولتی نوین (ویژگی ­ها)، مبانی تصمیم ­گیری برای مدیریت منابع انسانی و بسیج امکانات، مبانی تصمیم­ گیری برای رهبری و هدایت و نظارت در سطح ملی، مسائل عمومی و مسئولیت­های اجتماعی حکومت­ها

خدمات دولتی نوین (بوروکراسی، شبکه­ ها، نظریه ­های شهروندی و ...)، مدیریت دولتی در آینده (روندهای عملی)، چالش ­های بسط نظریه حکمرانی در الکترونیسم و جهانی شدن، دشواری نیل به یک پارادایم، رصد هویت اداره دولت و حکومت، سیر دنباله­ دار نظریه­ های جدید اداره و حکمرانی

مسائل عمومی، رویکردهای شکل­ گیری خط ­مشی، مدل­های تصمیم­ گیری خط­ مشی

اجرا و ارزیابی خط­ مشی، تغییر خط­ مشی، گروه­های ذی­نفوذ

                                                                                                                                                                                            

گرایش های رشته دکتری مدیریت دولتی


  

عناوين دروس امتحاني:

1- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل (آمار و كاربرد آن در مديريت  مباني سازمان و مديريت  اصول و مباني مديريت از ديدگاه اسلا م ) و كارشناسي ارشد شامل
(نظريه ها و مباني مديريت دولتي  نظري هها و مباني خط مشي گذاري دولتي)،
 
2- استعداد تحصيلي و
 
3- زبان انگليسي.

 

ردیف

رشته

گرایش های اصلی

زیر مجموعه های مرتبط

1

 

مدیریت دولتی

 

 

مدیریت دولتی

 

 

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت تطبیقی و توسعه

رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی

ایران های دولتی سازمان مدیریت

سیاست گذاری دولتی(خط مشی گذاری عمومی)

رفتاری

 

*

دانشگاه های پذیرنده دکتری مدیریت دولتی


شبانه

روزانه

مدیریت دولتی

6

9

دانشگاه تهران

1

2

دانشگاه شهید بهشتی

-

3

دانشگاه تربیت مدرس

-

19

دانشگاه علامه طباطبایی

-

7

دانشگاه امام صادق

4

4

دانشگاه تهران(فارابی قم)

 

 

 

*

دانشگاه های پذیرنده دکتری مدیریت دولتی شامل دوره روزانه و شبانه و ... میباشد و برای اطلاع از جزئیات دقیق تر به سایت سنجش مراجعه نمایید.

رتبه های برتردکتری مدیریت دولتی


 مانی ظفرقندی رتبه برتر دکتری مدیریت دولتی

1.      لطفا خودتان را معرفي نماييد؟

مانی ظفرقندی

2.      رتبه قبولي دکتری  خود را ذكر نماييد؟

رتبه یک رشته دکتری مدیریت دولتی

3.      لطفا بفرمایید فارغ التحصيل چه رشته اي با چه معدلي از كدام واحد دانشگاهي هستيد؟

از دانشگاه رشت سال 84 و در رشته مدیریت با معدل 15:50  فارغ التحصیل شدم

4.      با رتبه بدست اورده در آزمون دکتری چه درصدهایی زدید؟

آمارو روش تحقیق38درصد/ زبان تخصصی 40درصد/ رفتار و منابع انسانی 56 درصد/ تئوری مدیریت 38درصد

5.      چه عواملی را در قبول کنکور خود موثر می دانید؟

مطالعه منابع اصلی و تلاش و تمرکز و توکل به خدا

6.      تعداد ساعات مطالعه شما برای قبولی به طور ميانگين در روز چقدر بوده است؟-و طی چه مدت درس خواندید؟

از شهریور ماه سال 92 شروع به مطالعه کردم و با روزی 2ساعت مطالعه شروع کردم تا زمان بهمن ماه

7.      نقش موسسات آموزشی را در فرایند قبولی یک دانشجو چگونه ارزیابی می کنید؟

 انتخاب موسسه معتیر و با سابقه ماهان اثرگذاربود و الباقی تلاش خود فرد

8.      چه عاملی باعث شد موسسه ماهان را به عنوان پشتیبان تحصیلی خود انتخاب کنید؟

حضور مشاورین و اساتید و تیم قوی مدیریت

9.      از کدام  محصولات ماهان استفاده کردید و چه نقشی در قبولی شما داشت؟

از کلیه کلاس های حضوری   و آزمون های آزمایشی و کتب موسسه ماهان استفاده کرده بودم.

****
نظرات کاربران

UserImage
UserImage

نظر خودرا وارد کنید!
 
   
 
 


whatsapp logo instagram logo