دانشگاه های پذیرنده دکتری رشته علوم اقتصادی توضیحات ظرفیت پذیرش نیمسال
اول|دوم
 نام گرایش
 نام رشته
 نام دانشگاه
 کد رشته محل
 دوره
  - 5 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی- تهران 1117 روزانه
  - 6 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران- اهواز 1118 روزانه
  - 6 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه شیراز 1119 روزانه
  - 4 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف- تهران 1120 روزانه
  - 4 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 1121 روزانه
پژوهش محور - 1 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 1122 روزانه
  - 4 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد 1123 روزانه
  - 1 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1124 روزانه
  - 1 اقتصاد سنجی علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه 1125 روزانه
  - 2 اقتصاد سنجی علوم اقتصادی دانشگاه سمنان 1126 روزانه
  - 2 اقتصاد سنجی علوم اقتصادی دانشگاه مازندران- بابلسر 1127 روزانه
  - 1 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1128 روزانه
فقط زن - 2 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)(ویژه خواهران)- تهران 1129 روزانه
  - 1 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه تبریز 1130 روزانه
محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران - 2 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه تهران 1131 روزانه
  - 2 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه سمنان 1132 روزانه
  - 2 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه مازندران- بابلسر 1133 روزانه
  - 5 اقتصاد اسلامی علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) 1134 روزانه
محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران - 2 اقتصاد اسلامی علوم اقتصادی دانشگاه تهران 1135 روزانه
  - 1 اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1136 روزانه
  - 1 اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی دانشگاه سمنان 1137 روزانه
  - 2 اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی دانشگاه لرستان- خرم آباد 1138 روزانه
  - 2 اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی دانشگاه مازندران- بابلسر 1139 روزانه
فقط زن - 1 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)(ویژه خواهران)- تهران 1140 روزانه
  - 4 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا- همدان 1141 روزانه
  - 2 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه تبریز 1142 روزانه
  - 1 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه 1143 روزانه
  - 4 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 1144 روزانه
پژوهش محور - 1 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 1145 روزانه
  - 3 اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه 1146 روزانه
  - 2 اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1147 روزانه
  - 1 اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی دانشگاه سمنان 1148 روزانه
  - 2 اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی دانشگاه مازندران- بابلسر 1149 روزانه
  - 1 اقتصاد مالی علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1150 روزانه
  - 4 اقتصاد مالی علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 1151 روزانه
پژوهش محور - 1 اقتصاد مالی علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 1152 روزانه
پذیرش با عنوان گرایش مالی-پژوهش محور - 2 اقتصاد مالی علوم اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی - تهران 1153 روزانه
  - 1 شهری و منطقه ای علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1154 روزانه
  - 1 شهری و منطقه ای علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه 1155 روزانه
  - 2 شهری و منطقه ای علوم اقتصادی دانشگاه مازندران- بابلسر 1156 روزانه
  - 1 اقتصاد منابع علوم اقتصادی دانشگاه تبریز 1157 روزانه
  - 2 اقتصاد منابع علوم اقتصادی دانشگاه تهران 1158 روزانه
  - 3 اقتصاد سلامت علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس 1159 روزانه
  - 3 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد 1160 نوبت دوم
  - 1 اقتصاد سنجی علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1161 نوبت دوم
  - 1 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1162 نوبت دوم
  - 1 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)(ویژه خواهران)- تهران 1163 نوبت دوم
  - 1 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه تبریز 1164 نوبت دوم
محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران - 1 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه تهران 1165 نوبت دوم
محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران - 1 اقتصاد اسلامی علوم اقتصادی دانشگاه تهران 1166 نوبت دوم
  - 1 اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1167 نوبت دوم
فقط زن - 1 اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)(ویژه خواهران)- تهران 1168 نوبت دوم
  - 1 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه تبریز 1169 نوبت دوم
  - 1 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1170 نوبت دوم
  - 1 اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1171 نوبت دوم
  - 1 اقتصاد مالی علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان 1172 نوبت دوم
  - 1 شهری و منطقه ای علوم اقتصادی دانشگاه تبریز 1173 نوبت دوم
محل تحصیل دانشکده اقتصاد تهران - 1 اقتصاد منابع علوم اقتصادی دانشگاه تهران 1174 نوبت دوم
  - 1 اقتصاد منابع علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس 1175 نوبت دوم
  - 3 اقتصاد سلامت علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 1176 پیام نور
  - 3 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 1177 پیام نور
  - 3 اقتصاد سنجی علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 1178 پیام نور
  - 3 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 1179 پیام نور
  - 3 اقتصاد اسلامی علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 1180 پیام نور
  - 3 اقتصاد بخش عمومی علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 1181 پیام نور
  - 5 اقتصاد بین الملل علوم اقتصادی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت 1182 غیر انتفاعی
  - 2 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه غیرانتفاعی مفید- قم 1183 غیر انتفاعی
  - 3 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه غیرانتفاعی مفید- قم 1184 غیر انتفاعی
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - 3 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی- تهران 1185 پردیس خودگردان
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - 5 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران- اهواز 1186 پردیس خودگردان
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - 6 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه شیراز 1187 پردیس خودگردان
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 4 - اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 1188 پردیس خودگردان
  - 2 اقتصاد نظری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد 1189 پردیس خودگردان
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - 1 اقتصاد سنجی علوم اقتصادی دانشگاه سمنان 1190 پردیس خودگردان
  - 2 اقتصاد پولی علوم اقتصادی

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج)

1191 پردیس خودگردان
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - 1 اقتصاد پولی علوم اقتصادی دانشگاه سمنان 1192 پردیس خودگردان
  - 7 اقتصاد اسلامی علوم اقتصادی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 1193 پردیس خودگردان
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - 1 توسعه اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه 1194 پردیس خودگردان
محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه 4 - اقتصاد مالی علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 1195 پردیس خودگردان

پرسش های پاسخ داده شده
 • بهادران

  [ 1398/02/12 23:8:57 ]

  باسلام. من بسته کتب آمادگی دکتری رو از نمایشگاه امسال خریداری کردم. چرا کتاب متون فقه در این پک وجود نداره؟ باتشکر


  با سلام و احترام

  برای پیگیری کتاب های خود در مقطع ارشد و دکتری با شماره 0218506 و واحد کتاب تماس حاصل نمایید.

 • زهره

  [ 1398/02/11 2:53:7 ]

  سلام آیا کتاب مجموعه سوالات کنکور ارشد با پاسخ تشریحی گروه بیوتکنولوژی در کشاورزی رو دارین؟


  با سلام و احترام 

  موسسه ماهان در رشته کشاورزی در مقطع ارشد و دکتری هیچ خدماتی ارائه نمی دهد.

 • اکبر

  [ 1398/02/02 14:13:38 ]

  با سلام و احترام از داوطلبین رتبه های برتر(تک رقمی) کنکور دکتری توسط موسسه ماهان تقدیر بعمل می آید؟ در صورتی که از خدمات موسسه ماهان استفاده نشده باشد.


  سلام و احترام 

  ضمن ارزوی موفقیت برای شما با 0218506 تماس حاصل نمایید تا تیم پشتیبانی شمارا راهنمایی فرمایند.

 • فرید

  [ 1397/12/07 3:55:12 ]

  مدت زمان رسیدن محصول در شهرستان ها تقریبا چند روز طول میکشه؟


  با سلام واحترام 

  معمولا سه روز کاری 

 • R

  [ 1397/11/12 21:0:43 ]

  با سلام آیا پاسخنامه تشریحی آزمون دکتری ریاضی محض ۹۷ رو دارید؟؟


  با سلام و احترام 

  برای دریافت پاسخ نامه به ادرس سایت ماهان مراجعه کرده و مقطع و رشته خود را انتخاب بفرمایید. 

 • عاشوری

  [ 1397/11/08 15:18:19 ]

  سلام . کلاس های نکته و تست برای رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد چه زمانی است ؟ مدت زمانش چقدره ؟


  با سلام و احترام 

  برنامه کلاس نکته و تست ارشد مدیریت مالی در لینک جاری در اختیار شماست و برای مشاوره و اطلاع از قیمت با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • سارا احمدی مقدسی

  [ 1397/10/19 22:18:19 ]

  با سلام من دو هفته قبل از شروع کلاس ها درخواست لغو کلاس ها و امتحان ها رو به سایت داده بودم و آقای سلیمانی پیگیر کارهایم بودن و بعد از پیگیری های من شماره منو گرفتن که خودشون نتیجه رای شورا رو به من اعلام کنن ولی وقتی هیچ تماسی از ایشون دریافت نکردم و پیگیر کارم شدم گفتن که ایشون رفتن از موسسه و درخواست های بنده هم تو سایت ثبت نشده!!خواهشمندم نسبت به لغو کلاس ها و با عودت دادن وجه بنده اقدام نمایید


  با سلام و احترام 

  برای پیگیری امور اموزش خود با شماره 0218506 تماس گرفته و با مسئول اموزش اقای صالحی فر صحبت بفرمایید.

 • حسین کریمی

  [ 1397/10/19 13:43:11 ]

  سلام،از فارغ التحصیلی زمان زیادی سپری شده،نگاهی به کتاب ها داشتم ، یادآوری مطالب مشکل هست ،نمونه ای از کلاسهای آنلاین و دیدم وپسندیدم هم باشه کمک خوبیه.


  با سلام و احترام

  برای اطلاع از برنامه کلاس انلاین خود از طریق سایت مقطع و رشتتون رو انتخاب بفرمایید و روز و ساعت کلاس رو مشاهده نمایید برای خرید با شماره 0218506 تماس حاصل نمایید.

 • قیداری

  [ 1397/10/18 13:37:59 ]

  سلام شما خدمات درباره رشته حقوق اسلامی درمقطع دکتری دارین?


  سلام وقت  شما بخیر

   برای اطلاع از رشته هایی که خدمات آن در موسسه موجود هستند به سایت مراجعه کرده و یا با شماره 0218506 تماس بگیرید.

 • مهدی قادری

  [ 1397/10/10 11:55:2 ]

  باسلام و عرض خسته نباشید چرا در مجموعه شما برای گروه آموزش عالی خدماتی وجود ندارد؟ حداقل یک مصاحبه با رتبه های تک رقمی این رشته داشته باشید باتشکر


  سلام وقت بهیر

  موسسه ماهان برای تحصیلات تکمیلی تمام خدمات مربوطه شامل : کتاب آموزشی ، کلاس های حضوری و آنلاین ،آزمون های آزمایشی ، بسته مشاوره ، منابع موجود و مصاحبه با رتبه های برتر را دارد و از سایت می توانید تمامی آنها را مشاهده کنید.

  برای اطلاعات بیشتر با شماره 0218506 تماس بگیرید.اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10بعدی آخرین
سوال خود را بپرسید
در صورتیکه علاقه مند به دسته بندی سوالات خود به نام خودتان هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس سوال خود را مطرح نمایید تا پس از پاسخ در بخش سوالات من قابل مشاهده باشد.
در صورت تمایل وارد شوید
 •  
 •    
 •  
 •